skip to Main Content

Ny standard för Robust fibernät i unikt branschsamarbete

Ny Standard För Robust Fibernät I Unikt Branschsamarbete

Fiberutbyggnaden i Sverige har fram tills nu präglats av en brist på standarder, vilket har gjort att kvaliteten på nät har varierat en hel del. Branschen har nu gått samman och tagit fram en gedigen och genomarbetad standard i ett projekt finansierat av PTS, där We Consultings Lars Tegnemyr varit huvudprojektledare.

Syftet bakom projektet Robust Fiberanläggning var att ta fram en standard för byggnation av fiberanläggning, något som efterfrågats av branschen, samt att skapa certifieringar för de som medverkar i fiberutbyggnaden. Projektets styrgrupp består av representanter från PTS, Stadsnätsföreningen, Skanova, IP Only, IT- och Telekomföretagen, SKL och Bredbandsforum.  PTS är finansiär för projektet. Huvudprojektledare är Lars Tegnemyr från We Consulting.

Arbetet har delats upp i fyra delprojekt, där arbetsgrupper med representanter från såväl stora som små aktörer i branschen har medverkat. De fyra delprojekten har arbetat med följande delar:

Anvisningar för robusta fibernät
Arbetsgruppen har tagit fram anvisningar för hur man bygger robusta fibernät. Anvisningarna anger en basnivå med minimikrav att förhålla sig till och tar bl.a. upp krav på material, förläggning , noder, dokumentation och besiktning. I tidigare dokument har det funnits rekommendationer, numera bygger anvisningarna på tydliga minimikrav.

Robust förläggningsmetoder
Här har arbetsgruppen gått igenom de metoder som används för förläggning och fokuserat på alternativa förläggningsmetoder som t.ex. microtrenching och spårfräsning. En mall har tagits fram som beskriver olika förläggningsmetoder med 15 punkter som bl.a. hanterar för- och nackdelar med respektive metod, vilka maskiner och redskap som används och miljöaspekter.

Certifiering och utbildning
Från början var syftet med hela projektet att ta fram certifiering för tekniker och maskinförare som arbetar med förläggning av fiberanläggningar. Under början av 2017 kommer personer att ha möjlighet att certifieras inom Robust fiber. Redan nu kan entreprenadföretag certifiera sig för Robust fiber och We Consulting är ett av de tio första företagen som nu certifierats.

Förvaltning av konceptet
En viktig del eftersom konceptet ska leva vidare under lång tid. Nu finns en organisation som förvaltar konceptet och inför uppdateringar och ser till att utbildning och certifiering fortgår och utvecklas. Förvaltningen kommer att drivas av ett förvaltningsråd med bred förankring i branschen.

Lars upplever att  branschen mottagit projektet positivt.

– De som bygger nät är tacksamma att det nu finns en standard att luta sig mot. Det har självklart varit många viljor för att landa i rätt nivå på kraven, men eftersom så pass många aktörer varit inblandade och diskussionerna varit bra, så känns resultatet väl förankrat, säger Lars.

Projektet är inte i mål ännu, det finns planer och förhoppningar om utvecklingen framåt

– Jag hoppas att detta skall bli en etablerad standard som alla jobbar utifrån och att certifieringen snabbt slår igenom brett så att alla som jobbar med detta är certifierade och jobbar enligt standarden. Allt för att vi ska ha robusta fibernät och färre avbrott i framtiden. Vi hoppas även att beställare kravställer enligt detta koncept i framtiden. Det gör det även enklare för de som besiktar fiberanläggningar.

Lars har jobbat heltid med projektet i över ett år och är stolt över vad de åstadkommit.

– Det har varit spännande att jobba med så pass brett spektra av aktörer i branschen. Det är också kul att ha varit med i vad jag hoppas blir något nytt och bra för branschen. Jag tycker det har blivit en bra produkt i slutändan som uppskattas och efterfrågats av många i branschen.

Läs mer om Robust Fiber här!

Back To Top